Two new part time roles with Cwm Harry at Moelyci Environmental Enterprise and Education

Moelyci – a 390 acre farm outside of Bangor – has been a pioneering environmental centre for over a decade, uniquely owned as a cooperative by its 700+ members. Cwm Harry is an environmental charity arriving as the new tenant taking on Moelyci farm and developing it as a centre for environmental enterprise and education.

As part of this plan Cwm Harry would like to appoint two new members of staff to help create this new future. Both successful candidates will be passionate about linking people with their environment and bring with them a level of experience that matches the ambitions of Moelyci as both a centre for environmental enterprise and environmental education.

Both posts are part-time and for ten months only as Cwm Harry finds its feet at Moelyci, and will join the two existing staff members as part of the new team managed by Paul Taylor (Moelyci Site Manager) and charged with making Moelyci a vibrant and verdant success. Success will, we hope, bring with it opportunity.

Skills and Events Officer will take responsibility for developing a completely new skills programme for Moelyci. Based on the assets and talents to be found at Moelyci you will have a significant opportunity to establish Moelyci as a centre of skills excellence, teaching practical skills for sustainable living.

Cultivate’s Community Engagement role is all about connecting the community around Moelyci to the growing potential of the farm. By building a passionate community in support of good local food and providing the opportunity to Get Growing you will have the chance to help establish a pioneering community owned market garden.

Both posts are temporary in the first instance for ten months. The Skills and Events Officer role is covering maternity leave and the Cultivate People Person role is to ensure the establishment of a long-term community market garden at Moelyci.

The intention is to build successful enterprises and with success comes opportunity. We are looking for candidates who can share this ambition.

Job pack available from info@cwmharry.org.uk

Closing date 9am Tuesday 29th July                  Interviews Wednesday 6th August

 

Dwy swydd ran amser gyda Chwm Harry ym Moelyci, G Cymru

Addysg    a   Mentergarwch    Amgylcheddol    Moelyci

Bu Moelyci–fferm 390 erw y tu allan I Fangor–yn ganolfan amgylcheddol arloesol am dros ddegawd,yn eiddo i’w 700+ oaelodau fel menter gydweithredol. Mae Cwm Harry yn elusen amgylcheddol sydd wedi cyrraedd fferm Moelyci fel tenant newydd ac yn ei datblygu fel canolfan ar gyfer addysg a mentergarwch amgylcheddol.

Fel rhan o’r cynllun hwn hoffai Cwm Harry benodi dau aelod newydd ostaff i helpu creu’r dyfodol newydd hwn.Bydd y ddau ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig iawn am gysylltu pobl â’uhamgylchedd ac yn meddu ar lefel o brofiad sy’n cyfateb I uchelgais Moelyci fel canolfan ar gyfer mentergarwch amgylcheddol ac addysg amgylcheddol.

Mae’r ddwy swydd yn rhai rhan-amser am ddeng mis yn unig,tra mae Cwm Harry yn dod i adnabod Moelyci. Byddant yn ymuno â dau aelod presennol o staff fel rhan o’r tîm newydd yn cael ei reoli gan Paul Taylor (Rheolwr Safle Moelyci),gyda’r dasg o wneud Moelyci yn llwyddiant llewyrchus, gwyrdd. Ein gobaith ni yw y daw llwyddiant a chyfle yn ei sgil.

Swyddog Sgiliau a Digwyddiadau a fydd yn cymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu rhaglen sgiliau cwbl newydd ar gyfer Moelyci.Yn seiliedig ar yr asedau a’r doniau sydd i’w cael ym Moelyci bydd gennych gyfle sylweddol i sefydlu Moelyci fel canolfan rhagoriaeth sgiliau, gan ddysgu sgiliau ymarferol ar gyfer byw’n gynaliadwy.

Mae rôl Ymgysylltu â’r Gymuned Cultivate yn ymwneud â chysylltu’r gymuned o gwmpas Moelyci â photensial tyfu ar y fferm. Drwy adeiladu cymuned frwdfrydig sydd yn cefnogi bwyd da lleol a darparu’r cyfle I DdechrauTyfu byddwch yn cael y cyfle i helpu sefydlu gardd farchnasol arloesol sy’n eiddo i’r gymuned.

Mae’r ddwy swydd yn rhai dros dro, am ddeng mis yn y lle cyntaf. Mae’r rôl Swyddog Sgiliau a Digwyddiadau yn un dros gyfnod mamolaeth ac mae’r rôl Person Meithrin Pobl er mwyn sicrhau sefydlu gardd farchnasol gymunedol hirdymor ym Moelyci.

Y bwriad yw datblygu mentrau llwyddiannus,a chyda llwyddiant daw cyfle. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all rannu’r uchelgais hon.

Pecyn swydd ar gael o info@cwmharry.org.uk

Dyddiad cau 9am Dydd Mawrth 29ain Gorffennaf – Cyfweliadau Ddydd Mercher 6ed Awst

Job opportunities at Moelyci, North Wales

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *